The page has been modified since the last reload. Refresh now?

There are {{ $ctrl.pendingUpdatesCount() }} pending paragraph updates.

{"rd": "138251", "rl": "no", "rp": "7ni8lleGGx1D"}

Velp-toiminnon käyttöohje

30.8.2016
Ohje koskee velp-sovelluksen versiota 1.0.0

1. Johdanto

Velptoiminnon avulla opettaja (tai muu tarkastaja) voi kirjata opiskelijan TIM-ympäristön tehtävien vastauksiin palautteita. Toiminto mahdollistaa virheiden sekä muiden huomionarvoisten asioiden merkitsemisen opiskelijan vastaukseen. Velp-toiminnon käyttö edellyttää sisäänkirjautumista TIM-ympäristöön.

Velp on lyhenne sanoista “virtuaalinen esipainettu liukas post-it-lappu”. Sillä pyritään jäljittelemään perinteistä paperista muistilappua, joka virtuaalisesti liitetään opiskelijan vastaukseen. Esipainettu se on siinä mielessä, että kun se on kerran luotu, se sisältää virheen tai muun huomionarvoisen asian otsikon sekä oletuspisteet. Velppiin voi liittää myös avainsanoja, joiden avulla voidaan rajata hyödynnettäviä velppejä.

Lyhimmillään saat toiminnon käyttöön seuraavilla askeleilla:

  • Valitse sivun ylälaidasta, TIMin valikkopalkista Velp view (katso luku 2.2).
  • Luo uusi velppi painikkeen Create new velp kautta avautuvassa näkymässä (katso luku 3.1).
    • valitse kuvaava teksti
    • valitse Velpin väri
    • tallenna
  • Maalaa tekstiä tai valitse kappale ja klikkaa haluamaasi velppiä (katso luku 5.1).
  • Jos merkattava alue on tehtävän vastaus, katso lisätietoja luvusta 5.2.3.

2. Velp-näkymä ja velp-valikko

2.1 Käyttöliittymän käsitteet ja näkymät

Tarkastajan kirjaama merkintä sisältää velpin ja mahdollisen vapaan kommentin. Kun tarkastaja haluaa kirjata merkinnän, hänen tulee ensin joko klikata kappaletta tai “maalata” merkinnän tarkka paikka, jonka jälkeen klikkaamalla haluamaansa velppiä hän saa auki kuvassa 2.1 näkyvän merkintäikkunan. Merkintöjen tekemistä on ohjeistettu tarkemmin luvussa 5.

Kuvassa 2.1 on kuvitteellinen opiskelijan kirjoittama teksti aiheesta Waterloon taistelu sekä velp-toiminnon käyttöliittymä. Kuvaan on merkitty

Kuva 2.1: Velp-käyttöliittymä.
Kuva 2.1: Velp-käyttöliittymä.
#

2.2 Toiminnon käyttöönotto

Jotta käyttäjä voi ryhtyä tarkastamaan (“velppaamaan”) tehtävään kirjattuja vastauksia, hänen tulee ensin valita TIM-dokumentin ylälaidasta Velp view. Tällöin dokumentin oikeaan reunaan ilmestyy velpvalikko (kuvassa 2.2 Velp menu).

Kuva 2.2: Alkunäkymä.
Kuva 2.2: Alkunäkymä.

3. Velpin ja avainsanan luominen

3.1 Perusnäkymä

Velpvalikon Select-välilehdellä käyttäjä voi luoda uuden velpin klikkaamalla painiketta Create new velp. Tällöin hänen tulee otsikoida velppi (kuvan esimerkissä Virheellinen henkilö), valita sille oletuspisteet (esim. -1) ja lopuksi klikata painiketta Create velp. Uusia avainsanoja voi luoda laajennetussa näkymässä (kts. luku 3.2).

Kuvassa 3.1 näkyy vain yksi velpkokoelma kohdassa Velp groups nimeltään Personal_default, mutta kokoelmia voi olla useampiakin. Käyttäjä voi sisällyttää velpin useampaankin velpkokoelmaan, mutta velpin täytyy kuulua vähintään yhteen kokoelmaan. Ellei käyttäjä toisin valitse, velp sijoitetaan dokumentin oletuskokoelmaan DokumentinNimi_Default. Mikäli käyttäjältä ei löydy editointioikeutta dokumenttiin, sijoitetaan velp käyttäjän omaan oletuskokoelmaan. Velpkokoelmista on lisätietoa luvussa 6.

Kuva 3.1: Uuden velpin luominen.
Kuva 3.1: Uuden velpin luominen.

3.2 Laajennettu näkymä (Advanced view)

Laajempaan näkymään käyttäjä pääsee klikkaamalla valintaruudun Advanced view, jolloin hän voi liittää velppiin avainsanoja (label). Kuvan 3.2 esimerkissä on jo luotu avainsanat Historia, Waterloo, Kielenhuolto ja Kehut. Uusia avainsanoja käyttäjä voi luoda kirjoittamalla avainsanan kenttään Add label ja klikkaamalla painiketta Add. Luotua avainsanaa ei kuitenkaan ole pakko liittää velppiin, eikä velppiin yleensäkään ole pakko liittää yhtään avainsanaa.

Kuva 3.2: Velpin luominen laajennetussa näkymässä.
Kuva 3.2: Velpin luominen laajennetussa näkymässä.

4. Select-välilehden ominaisuuksia

Select-välilehdellä näytetään kulloinkin käytettävissä olevat velpit. Tätä kautta velppejä voi myös muokata.

4.1 Select-välilehden perusnäkymä

Kuvassa 4.1 on luotu neljä velppiä. Velpin väri määräytyy oletuspistemäärän mukaan siten, että negatiivinen esitetään punaisena, positiivinen vihreänä, 0 pistettä keltaisena ja ei pisteitä harmaana. Kun osoitin viedään tietyn velpin päälle, velp hieman “nousee” joukosta merkiksi siitä, että se on valittuna.

Kuva 4.1: Velpit perusnäkymässä.
Kuva 4.1: Velpit perusnäkymässä.

4.1.1 Velppien suodatus

Käyttäjä voi “suodattaa” määritellyistä velpeistä osan nähtäville kohdassa Search velps (katso kuva 4.2) kirjoittamalla osan velpin nimestä hakukenttään.

ei Filter velps

21 Jun 16
Kuva 4.2: Velppien suodattaminen.
Kuva 4.2: Velppien suodattaminen.

4.1.2 Velpin muokkaaminen

Velpin kynäkuvakkeesta (katso kuva 4.3) käyttäjä pääsee muokkaamaan velppiä. Perusnäkymässä käyttäjä voi muokata velpin otsikkoa ja pistemäärää. Tallentaakseen muutokset käyttäjän tulee lopuksi klikata painiketta Save changes. Jos käyttäjä ei halua tallentaa muutoksia, hän voi klikata painiketta Cancel.

Miten vaikuttaa jo tehtyihin merkintöihin?

21 Jun 16

Velpin otsikon muokkaus vaikuttaa myös jo tehtyihin merkintöihin, mutta muutetut oletuspisteet eivät vaikuta aiempiin merkintöihin.

Kuva 4.3: Velpin muokkaaminen perusnäkymässä.
Kuva 4.3: Velpin muokkaaminen perusnäkymässä.

4.2 Select-välilehden laajennettu näkymä

4.2.1 Velppien suodatus

Laajennetussa näkymässä käyttäjä voi suodattaa velppien ohella myös näkyvissä olevia avainsanoja syöttökentällä Search labels sekä järjestää velpit haluamaansa järjestykseen alasvetolistasta Order velps. Laajennetussa näkymässä myös velppiin liitettyjen avainsanojen värit näkyvät kynäkuvakkeen alla värikuvakkeina.

Kuva 4.4: Velpit laajennetussa näkymässä.
Kuva 4.4: Velpit laajennetussa näkymässä.

4.2.2 Velpin ja avainsanojen muokkaaminen

Laajennetussa näkymässä voi muokata velpin lisäksi myös avainsanoja. Tämä tapahtuu muokkausnäkymässä avainsanan vieressä olevasta kynäkuvakkeesta. Näkymässä on mahdollista myös poistaa velpistä avainsanoja ja/tai liittää velppiin uusia avainsanoja, sekä sisällyttää tai vaihtaa velp toiseen kokoelmaan.

Kuva 4.5: Velpin ja avainsanan muokkaus.
Kuva 4.5: Velpin ja avainsanan muokkaus.

5. Velppien käyttö ja merkintöjen teko

Velpin käyttö luo aina merkinnän joko valittuun tekstinpätkään tai kappaleeseen. Merkintä sisältää velpin otsikon ja mahdolliset pisteet. Merkintöjä voi myös kommentoida.

5.1 Merkinnän paikka

Merkintä voidaan tilanteesta riippuen kirjata joko tekstiin tai kappaleen viereen reunamerkinnäksi.

5.1.1 Tekstin maalaus

Jos tarkastaja haluaa osoittaa tarkasti sanat, joissa virhe (tai muu “velpattava” asia) on, hän “maalaa” kuvan 5.1 kohdan A tapaan hiirellä haluamansa kohdan opiskelijan vastauksesta. Tällöin kappaleen viereen ilmestyy V-kirjain merkiksi siitä, että kappale on aktiivisena (katso kohta B kuvassa 5.1).

Kuva 5.1: Merkittävän kohdan maalaaminen.
Kuva 5.1: Merkittävän kohdan maalaaminen.


Seuraavaksi käyttäjä klikkaa haluamaansa velppiä oikean reunan velpvalikosta (A), jolloin velpin sisältävä merkintäikkuna (B) avautuu maalatun kohdan alle kuvassa 5.2.

viereen?

21 Jun 16
Kuva 5.2: Velpin liittäminen tehtävään.
Kuva 5.2: Velpin liittäminen tehtävään.

5.1.2 Reunamerkintä

Jos käyttäjä ei halua merkinnälle tarkkaa paikkaa (tai jos se ei ole mahdollista esim. kuvaa tarkastettaessa), hän voi kirjata reunamerkinnän kappaleen viereen. Tällöin hänen tulee vain klikata kappaletta, jolloin V-kirjain tulee näkyviin kappaleen viereen (katso kuva 5.3). Velppiä klikatessa merkintäikkuna avautuu kappaleen viereen, ja merkintä myös jää kappaleen viereen.

milloin ei ole mahdollista?

21 Jun 16
Kuva 5.3: Reunamerkintä.
Kuva 5.3: Reunamerkintä.


Reunamerkintöjä voi myös syntyä maalattua tekstiä velpatessa, jos maalattu alue sisältää kappaleenvaihdon tai ylittää jollain tapaa korostetun tekstin rajan (esimerkiksi “tätä lausetta ei voi velpata”). Sisäkkäisiä ja limittäisiä merkintöjä ei voi myöskään voi luoda, vaan niistä uudempi siirtyy automaattisesti reunamerkinnäksi.

5.2 Merkintäikkuna

5.2.1 Merkinnän lisääminen

Jos käyttäjän ei tarvitse lisätä merkintään kommenttia eikä tehdä siihen muitakaan muutoksia, hän voi lisätä merkinnän opiskelijan vastaukseen joko maalaten tai reunamerkintänä, ja sitten vain sulkea auenneen merkintäikkunan oikeassa ylänurkassa olevasta raksista (X-painike kuvassa 5.4). Merkintä oletustietoineen tallentuu automaattisesti välittömästi sitä luotaessa. Jos käyttäjä haluaa perua merkinnän, hän voi poistaa sen klikkaamalla roskatynnyriä oikealla alhaalla. Merkinnän lisäämisen muut tiedot esitellään seuraavassa alaluvussa.

Kuva 5.4: Merkintäikkuna. Merkinnän lisäämisen muut tiedot esitellään seuraavassa alaluvussa.
Kuva 5.4: Merkintäikkuna. Merkinnän lisäämisen muut tiedot esitellään seuraavassa alaluvussa.


Kun merkintäikkuna on suljettu, merkintä jää opiskelijan vastaukseen joko maalattuna kohtana (kuten kuvassa 5.5) ja reunamerkintänä tai vain reunamerkintänä (kuten kuvassa 5.6), riippuen kumpaa merkintätapaa tarkastaja on käyttänyt. Merkintäikkunan saa auki klikkaamalla merkintää.


Kuva 5.5: Tarkastajan kirjaama rajattu merkintä.
Kuva 5.5: Tarkastajan kirjaama rajattu merkintä.Kuva 5.6: Tarkastajan kirjaama reunamerkintä.
Kuva 5.6: Tarkastajan kirjaama reunamerkintä.

5.2.2 Merkinnän muokkaaminen

Käyttäjä voi halutessaan muokata merkinnän pistemäärää (kuvassa 5.7 A), lisätä merkintään kommentin (B), ja/tai muuttaa merkinnän katseluoikeuksia (C). Kaikki muutokset tallennetaan lopuksi painikkeesta Save changes (D). X-painike ei tallenna tietoja, vaan ainoastaan sulkee ikkunan.

Kuva 5.7: Merkintäikkunan osat.
Kuva 5.7: Merkintäikkunan osat.


Pistemäärän muokkaaminen saattaa vaihtaa merkinnän taustaväriä luvussa 5.1 kuvatun mukaisesti. Kommentit kera kirjaajan käyttäjätunnuksen tallentuvat kuvan 5.8 mukaisesti pisteiden alapuolelle. Kommentteja voivat kirjoittaa kaikki, jotka merkinnän näkevät.

Kuva 5.8: Merkintä kommentin kera.
Kuva 5.8: Merkintä kommentin kera.

5.2.3 Merkinnät tehtävien vastauksissa

Opiskelijoiden tekemät tehtävien vastaukset nähdäkseen tulee käyttäjän tarkastella dokumenttia Teacher view kautta, jonka voi valita sivun ylälaidasta Velp view tapaan. Velptoiminnon ominaisuudet ovat käytössä myös tässä Teacher view -tilassa.

Velps-valintaruudun (kuvassa 5.9 A) ruksaamalla saa näkyviin “velpattavan” version vastaustekstistä (B). Vastauksien tekstiä ei voi “velpata” tekstimuokkauslaatikossa (C) teknisistä syistä. Reunamerkintöjä voi tehdä ilman Velps-valintaruudun ruksaamistakin, kunhan kappale on valittuna (kuva 5.1 B).

Kaikki vastaukseen tehdyt merkinnät näkyvät aina reunamerkintöinä tehtävän vieressä. Tehtävien vastauksissa erillinen Velps-valintaruutu (kuvassa 5.9 A) määrittää, näkyykö tekstiin tehty merkintä maalattuna vai vain reunamerkintänä. Kun ruutu on valittuna, velpit näkyvät reunamerkinnän lisäksi maalattuna tekstissä. Reunamerkinnäksi alunperinkin tehty merkintä ei siirry tekstiin, vaan näkyy normaaliin tapaa reunamerkintänä (D).

Merkinnät on sidottu vastauksen versioon (kuvassa 5.9 E). Jos vastauksesta on useampi kuin yksi versio, vain esillä olevaan versioon tehdyt merkinnät ovat näkyvissä.

Kuva 5.9: Vastauksen merkintöjen kirjaus ja versio.
Kuva 5.9: Vastauksen merkintöjen kirjaus ja versio.


Kuvan 5.9 reunamerkintöjä klikatessa kaksi ylintä vaihtoehtoa avaavat Velps-valintaruudun ollessa aktivoituna merkintäikkunat tekstiin. Alinta (D) klikatessa merkintä aukeaa reunaan, koska merkintä on olemassa vain reunamerkintänä. Kuvassa 5.10 näytetään merkinnät avattuina. Väkiluku väärin-merkinnän päällä on käytetty hiirtä, joten siihen on avautunut laajempi muokkausnäkymä.

Kuva 5.10: Avatut merkinnät valitussa vastauksessa.
Kuva 5.10: Avatut merkinnät valitussa vastauksessa.

6. Manage-välilehden ominaisuuksia

Manage-välilehden kautta voidaan määritellä dokumentissa käytettävissä olevien velpkokoelmien näkyvyys dokumentissa ja yksittäisissä kappaleissa. Sen kautta pääsee myös hallitsemaan velppikokoelmien oikeuksia.

6.1 Velppien näkyvyys kappaleessa tai koko dokumentissa

Kaikki velppien hallintanäkymän Select-välilehdellä näkyvät velpit kuuluvat johonkin velpkokoelmaan. Manage-välilehdellä käyttäjä voi valita kokoelmat, joiden velpit ovat käytettävissä joko koko dokumentissa tai jonkin tietyn kappaleen ollessa aktiivisena. Show-sarakkeessa käyttäjä siis valitsee ne velpkokoelmat, joiden velpit ovat näkyvissä Select-välilehdellä. Jos käyttäjä valitsee Whole document, Show-sarakkeessa valittujen velpkokoelmien velpit ovat käytettävissä koko dokumentissa. Kuvan 6.1 esimerkissä kokoelman Paljon velppejä velpit ovat käytettävissä koko dokumentissa.

Jos käyttäjä haluaa käyttää velpkokoelmaa tai -kokoelmia vain tietyssä kappaleessa, hänen tulee valita radiopainike Selected paragraph. Jotta tämän vaihtoehdon voi valita, käyttäjän täytyy ensin valita relevantti kappale klikkaamalla sitä, jolloin V-kirjain ilmestyy kappaleen viereen.

Jos käyttäjällä on manage-oikeus dokumenttiin, hän voi asettaa dokumentille tai kappaleelle oletuskokoelmia Default-sarakkeesta. Oletuskokoelmat määrittelevät, mitkä ruudut ovat raksittuna Show-sarakkeessa, kun käyttäjä ei ole tehnyt henkilökohtaisia valintoja. Kuvan 6.1 esimerkissä kokoelma testi_default on asetettu dokumentin oletuskokoelmaksi, mutta kokoelman velppejä ei näytetä Select-välilehdellä, sillä merkintä on otettu pois Show-valintaruudusta.

Kuva 6.1: Velpkokoelmien valintoja.
Kuva 6.1: Velpkokoelmien valintoja.

6.2 Pelkästään oletuskokoelmien näyttäminen

Käyttäjä voi halutessaan valita Select-välilehdelle yhden tai useamman oletuskokoelman. Jos velpkokoelmalla on merkintä Default-sarakkeessa, saa se merkinnän myös Show-sarakkeeseen, jos käyttäjä ei ole manuaalisesti muuttanut sen arvoa.

Painike Set area default groups visible (katso kuva 6.2) näyttää Select-välilehdellä joko dokumentin tai kappaleen oletuskokoelmat riippuen siitä, kumpi on valittuna manage-välilehden yläosassa.

Painike Set all default groups visible (katso kuva 6.2) asettaa Select-välilehdelle sekä dokumentin että kunkin kappaleen oletuskokoelmien velpit.

Kuva 6.2: Vain oletuskokoelman näyttäminen.
Kuva 6.2: Vain oletuskokoelman näyttäminen.

6.3 Velpkokoelman oikeuksien muokkaaminen

Käyttäjä voi halutessaan muokata velpkokoelman käyttöoikeuksia. Tämä tapahtuu klikkaamalla velpkokoelman nimeä sarakkeessa Velp group (katso kuva 6.3), jolloin käyttäjä pääsee erilliselle hallintasivulle.

Kuva 6.3: Velpkokoelmien nimet.
Kuva 6.3: Velpkokoelmien nimet.

6.4 Uuden velpkokoelman luominen

Käyttäjä voi halutessaan luoda uusia velpkokoelmia Manage-välilehden alaosassa. Tällöin hänen tulee ensin antaa kokoelmalle nimi syöttökentässä Velp group name. Seuraavaksi käyttäjän tulee valita radiopainikkeesta, sijoitetaanko kokoelma henkilökohtaisiin, dokumentin vai kansion kokoelmiin. Luodakseen velpkokoelman käyttäjän tulee vielä klikata painiketta Create velp group.

Kuva 6.4: Uuden velpkokoelman luominen.
Kuva 6.4: Uuden velpkokoelman luominen.


Jos käyttäjä valitsee Personal collection, kokoelman velpit ovat vain hänen käytettävissään, mutta hän voi käyttää niitä muissakin TIM-dokumenteissa. Jos käyttäjä valitsee Document, velpit ovat muidenkin käytettävissä (käyttöoikeuksista riippuen), mutta vain kyseisessä dokumentissa. Jos käyttäjä valitsee Folder, velpit sijoitetaan kyseisen dokumentin emokansioon. Tällöin kokoelman velpit ovat käytettävissä kaikissa emokansion dokumenteissa.

7. Summary-välilehti

Summary-välilehdellä ovat taulukoituna dokumenttiin kirjatut merkinnät. Kustakin merkinnästä esitetään velpin nimike ja pistemäärä.

Kuva 7.1: Summary-välilehti.
Kuva 7.1: Summary-välilehti.


Listalla olevat velpit ovat klikattavissa. Kun velppiä klikataan, sen merkintäikkuna avautuu dokumentissa kuvan 7.2 tapaan.

Kuva 7.2: Merkintäikkunan avaaminen Summary-välilehdeltä.
Kuva 7.2: Merkintäikkunan avaaminen Summary-välilehdeltä.

Laatijat ja yhteydenotto

Copyright 2016 Paavo Itkonen ja Joonas Lattu

Velp-toiminnon kehitti Timber-projekti 2016. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä tai antaa palautetta osoitteeseen tim.group@korppi.jyu.fi

These are the current permissions for this document; please modify if needed. You can always modify these permissions from the manage page.